Rekisteriseloste

Vesivekin lumenpudostusta

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n ja EU tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Vesivek Oy (Y-tunnus: 0951383-0)
Jasperintie 273, 33960 Pirkkala

Rekisterin nimi

Vesivek Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään henkilöltä, joka on rekisteröitynyt Vesivek Oy:n uutiskirjeen tilaajaksi, rekisteröitynyt asiakkaaksi, ostanut Vesivek Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön palveluita tai tavaraa ja/tai osallistuu Vesivek Oy:n järjestämään arvontaan tai tilaisuuteen. Rekisteröityessään asiakkaaksi henkilö antaa itse tietoja itsestään joko syöttämällä ne järjestelmään tai ilmoittamalla ne rekisterinpitäjän edustajalle muulla tavoin. Asiakassuhteeseen liittyviä tietoja voi kertyä myös rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Vesivekin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös takuutietojen säilyttämiseen ja hallintaan. Tietoja voidaan käyttää Vesivekin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Vesivekin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Vesivek saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Vesivekin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Vesivekillä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin tai referenssikarttaa tai -luetteloa. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Vesivek Oy:n asiakaspalveluun, sähköpostitse myynti@vesivek.fi.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Tilausten toimitusaika

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Vesivek Oy:n käytössä, paitsi Vesivekin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Vesivekin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Tehtyjä kohteita koskevia osoitetietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän muille asiakkaille esimerkiksi referenssiluettelon yhteydessä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Vesivekin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Tietojen poisto

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Mikäli henkilö haluaa tulla unohdetuksi ja poistetuksi rekistereistämme, tulee hänen osoittaa poistopyyntö osoitteeseen myynti@vesivek.fi.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Vesivekin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Vesivekin salasanasuojatulla palvelimella. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin on käyttöoikeudet vain määrätyillä henkilöillä, joilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla vain tietoon oikeutetuille, määrätyille henkilöille.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyn, joka haluaa tarkistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa joko sähköpostitse osoitteeseen myynti@vesivek.fi tai kirjeitse osoitteeseen Vesivek Oy, Tietosuojahallinto, Jasperintie 273, 33960 Pirkkala.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaan tai hänen oikeuksiaan. Mikäli rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Ylläkuvatut, riittävästi yksilöidyt korjauspyynnöt tulee osoittaa sähköpostitse osoitteeseen myynti@vesivek.fi tai kirjeitse osoitteeseen Vesivek Oy, Tietosuojahallinto, Jasperintie 273, 33960 Pirkkala