Vastuullinen talonomistaja ei luista nuohouksesta

Vesivek

Nuohous on kriittinen osa talon paloturvallisuutta. Vakituisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa tulisijat on nuohottava kerran vuodessa ja vapaa-ajan asunnossa kolmen vuoden välein. Kiinteistönomistaja voi itse valita, mistä nuohouspalvelunsa hankkii.

Nuohouksesta huolehtiminen on tärkeää, jotta tulisija ja hormi toimivat kunnolla ja turvallisesti. Nuohous on myös osa nokipalojen ehkäisyä. Säännöllinen tulisijojen ja savuhormien nuohous ehkäisee tulipaloja sekä pienentää energialaskua ja ympäristöhaittoja.

Nuohouspalvelut uudistuivat vuoden 2019 alussa, kun piirinuohousjärjestelmä ja siihen liittynyt hintasääntely loppuivat. Pelastuslaitoksilla ei enää ole velvoitetta huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan.

Miksi nuohoustarve vaihtelee?

Tulisijan ja hormin nuohoustarpeeseen vaikuttaa tulisijan rakenne, käytetty polttoaine ja tulisijan käyttöaste. Hormin nokeentumiseen vaikuttaa esimerkiksi myös se, poltetaanko talossa paljon roskia tai märkää puuta.

Asuinrakennusten tulisijojen nuohoukselle on laissa säädetyt vähimmäismäärävälit. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa nuohous on tehtävä vähintään kerran vuodessa ja vapaa-ajan asumiseen käytetyissä rakennuksissa vähintään kolmen vuoden välein. Nuohous tulee tehdä asuinrakennuksissa säädettyä useammin, jos sille on tarve. Nuohousvälien sääntelyssä ei oteta enää kantaa tulisijassa käytettyyn polttoaineeseen.

Nuohousvelvoite ei koske kaasukäyttöistä tulisijaa eikä sen hormia.

Mitä nuohoukseen kuuluu?

Nuohoustyö sisältää tulisijan ja savuhormin puhdistustyöt. Lisäksi nuohooja tarkistaa tulisijan ja hormin kunnon paloturvallisuuden näkökulmasta. Tarkastamisella tässä yhteydessä tarkoitetaan tulisijan ja hormin kunnon havainnointia, joka ei edellytä nuohoojalta erikoistyövälineiden käyttämistä.

Käyttämättömän tulisijan tai savuhormin ottaminen takaisin käyttöön edellyttää nuohousta. Tällöin nuohoustyön painopisteenä on tulisijan ja hormin kunnon tarkastaminen, jotta tulisijan ja hormin käyttöönotto ei vaaranna rakennuksen paloturvallisuutta.

Voinko tehdä nuohouksen itse?

Nuohouksen voi suorittaa vain ammattitaitoinen nuohooja, jolla on nuohoojan ammattitutkinto tai nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto. Tarvittaessa nuohoojan on voitava osoittaa pätevyytensä.

Ennen nuohouksen tilaamista kannattaa selvittää, mitkä nuohousyritykset tarjoavat alueella nuohouspalveluita, millaisia hinnoitteluperusteita nuohooja käyttää ja mikä on kokonaishinta. Nuohousyritykset voivat määrittää itse vapaasti palvelunsa hinnan, joten eri yritysten hinnat ja hinnoittelumallit voivat vaihdella. 

Nuohouspalvelun hinnoittelu voi myös riippua ajankohdasta; esimerkiksi iltaisin, viikonloppuisin tai sesonkiaikoina nuohouksen hinta voi olla muu kuin perushinta. Kannattaa lisäksi tarkistaa, veloittaako nuohooja matkasta erikseen.

Mikäli nuohoojan yhteistilaus naapurien ja lähialueen asukkaiden kanssa on mahdollista, nuohous voi olla edullisempaa.

Mikä on nuohoustodistus?

Nuohoojalla on velvollisuus antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä.

Nuohoustodistuksessa on oltava erittely siitä, mistä toimenpiteistä nuohoustyön hinta koostuu sekä listattuna tulipalon vaaraa aiheuttavat viat ja puutteet. Nämä viat ja puutteet on yksilöitävä niin, että niiden perusteella voi ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.

Nuohoustodistuksen perusteella voidaan myös arvioida, että nuohoustyön sisältö vastaa asetettuja vaatimuksia.

Nuohoustodistus on hyvä säilyttää seuraavaa nuohouskertaa varten, jotta nuohoojalla olisi mahdollisuus arvioida tulisijan ja hormin kunnon kehittymistä.

Mitä haittaa on nuohouksen tekemättä jättämisestä?

Lakisääteisen nuohousvelvollisuuden laiminlyönti voi alentaa tai jopa poistaa vakuutuskorvaukset tulipalon sattuessa.

Talonomistajan vastuulla on myös varmistaa, että nuohoojan on turvallista liikkua katolla. Nuohoojalla on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa pelastusviranomaisille havaitsemistaan puutteista katon kulkuteissä. Vesivekin ammattilaiset auttavat tarvittaessa selvittämään mm. tikkaiden ja kattosiltojen kunnon.

Vesivekin tuotevalikoimiin kuuluu myös nuohoustaso, joka parantaa huomattavasti isojen, muurattujen piipun työturvallisuutta.

kattotuotteet